آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

Applications

متن دوم