آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چهار روش اصلی خود هیپنوتیزم,بخش سوم خود تلقینی

0

چهار روش اصلی خود هیپنوتیزم,بخش سوم خود تلقینی

گام دوم : خود تلقینی

به خاطر دارید که هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی بر اصل  تلقین پذیری استوار است . همان طور که ما پذیرای تحت نفوذ قرار گرفتن توسط خودمان هستیم .  پذیرش داوطلبانه تلقین ، برای خود هیپنوتیزمی موفق لازم است .

شما می توانید از طریق تلقین پذیری  را در خود افزایش دهید . آزمایش تلقین پذیری آزمایشی است برای تعیین  توانایی شما برای پذیرش و تحت نفوذ قرار گرفتن یک تلقین ، اندیشه یا عقیده ای تصمیم یک کار توسط شخص دیگر یا توسط خودتان به شما داده شده است .

در اینجا به شما سه آزمایش تلقین پذیری داده خواهد شد . برای هیپنوتیزم کردن خود ، هر آرمایشی را که ترجیح می دهید به کار برید :

۱ . آزمایش بستن چشمها

شیئی بالاتر از سطح چشم که فشاری مختصر به چشمها و پلکها  وارد آورد ، انتخاب کنید . همچنین می توانید به نقطه ای روی سقف خیره شوید . سعی کنید پلکهایتان تا شماره ده بسته شود . اگر مایل غیر قابل مقاومتی برای بستن چشمها در موقع یا قبل از اتمام شمارش احساس می کنید ، بدانید در حالت تلقین پذیری افزایش یافته یا خود هیپنوتیزمی هستید . این اولین آزمایش برای تعیین این  است که آیا به خود هیپنوتیزمی رسیده اید یا خیر . اگر در اویل موفق نشدید ، وقت بیشتری به خودتان بدهید . احتمالاً به اندازه کافی آرام نشده اید .

اگر چشمهایتان به طور  غیر ارادی بسته نمی شوند ، آنها را به طور ارادی ببندید و همان طور که در حالت خواب مصنوعی هستید با هر تلقین پس هیپنوتیزمی که میل دارید ، ادامه دهید .

در زیر تلقینهایی داده می شود که می توانید برای انجام آزمایش بستن چشمها به کار برید . عین کلمات را حفظ نکنید ، فقط نوع جمله ها مهم است .

همان طور که تا ده می شمارم ، پلکهایم خیلی سنگین ، مرطوب و خسته می شوند . حتی قبل از اینکه به شماره ده برسم ، ممکن است لازم باشد چشمهایم را ببندم . لحظه ای که چشمهایم را می بندم ، به حالت خود هیپنوتیزمی خواهم رفت . کاملاً آگاه می بندم . به حالت خود هیپنوتیزمی خواهم رفت . کاملاً آگاه  خواهم بود ، همه چیز را می شنوم و قارد هستم تلقینها را به ضمیر نیمه خودآگاه خود هدایت کنم . یک . . . پلکهایم خیلی سنگین می شوند . . . دو . . . پلکهایم خیلی مرطوب می شوند . . . سه . . . پلکهایم خیلی خسته می شوند . . . چهار . . . بسختی می توانم چشمهایم را باز نگه دارم . . . پنج . . . دارم شروع می کنم به بستن چشمهایم . . . شش . . . پلکهایم بیشتر و بیشتر بسته می شوند . . . هفت . . . کاملاً آرام و آسوده هستم . . . هشت . . . برایم غیر ممکن است پلکهایم را باز نگه دارم . . . نه  . . . چشمهایم بسته شدند ، در حالت خود هیپنوتیزمی هستم . . . ده . . .  می توانم هر تلقین پس هیپنوتیزمی را که بخواهم به خود بدهم .

۲ . آزمایش قورت دادن آب دهان

آزمایش دیگری است که می توانید برای تعیین این که ایا به خود هیپنوتیزمی دست یافته اید یا نه ، انجام دهید . این آزمایش  را می توانید مستقیماً بعد از حالت آرامش,سایت هیپنوتیسم دات آی آر, یا به دنبال آزمایش بستن چشمها انجام دهید . این آزمایش به آزمایش قورت دادن مشهور است .  در زیر تلقینهایی داده می شود  که می تواندید از آنها استفاده کنید :

همان طور که تا ده می شمارم و حتی قبل از آن ، میل مفرط غیر  قابل مقاومتی خواهم داشت که یک بار آب دهانم را قورت دهد . تا یک بار این کار را کردم ، این احساس مرا ترک خواهد کرد و دوباره از هر جهت احساس طبیعی خواهم داشت . یک . . . لبهایم خشک هستند . . . دو . . . گلویم دارد خشک می شود . . . سه . . . میل مفرطی برای قورت دادن دارم . . . چهار . . . این میل مفرط قوی تر می شود . . . پنج . . . در گلویم احساس سوزش می کنم . . . شش . . . میل مفرط برای قورت دادن قوی تر و قوی تر می شود . . . هفت . . . احساس غیر ارادی میل مفرط برای قورت دادن قوی تر و قوی تر می شود . . . هشت . . . این احساس غیرارادی میل مفرط برای قورت دادن قوی تر و قوی تر می شود . . .نه . . .  باید آب دهانم را قورت بدهم . . .  ده . . .  یک یار آب دهانم را قورت داده ام و حالا  در حالت خود هیپنوتیرمی  هستم و در ایم حالت پذیرای  بسیاری از تلقینها هستم .

بعد از این آزمایش  صبر کنید تا بدون تمایلی  آگاهانه آب دهانتان را قورت دهید . وقتی این کار را انجام دهید ، می دانید که حالت افزایش تلقین پذیری را بدست آورده اید . عمل قورت دادن با ضمیر نیمه خوداگاه  شما همان طور که ضمیر خود آگاه به آن دستور داده ، راهنمایی و کنترل شده است . بعد از اینکه آزمایش قورت دادن با موفقیت تمام شد ، می توانید هر تلقینی را که می خواهید به خودتان بدهید .

۳ . آزمایش سوزش  دست

این سومین آزمایشی است که می توانید برای تعیین تلقین پذیری  خود به کار برید . از همان نمونه هایی استفاده کنید که برای آزمایش بستن چشمها و آزمایش قورت دادن آب دهان انجام دادید . به خاطر داشته باشید ، این تلقینها نباید کلمه به کلمه حفظ شوند ، تنها شکل جمله ها مهم است .

همان طور که تا ده می شمارم و حتی قبل از آن ، احساس کمی سوزش یا کِرِختی در دست راستم خواهم داشت . . یک … فکرم را روی دست راستم متمرکز می کنم . . . همان طور که به آن فکر می کنم ، تصور می کنم کاملاً سست شده است . . . دو . . . حالتی مطبوع . . . از سوزش . . . در دستم احساس خواهم کرد . . .  سه . . .  در فکرم . . .  دست راستم را می بینم  . . . سست . . . و سنگین . . .  و خیلی سست است . . . چهار . . . کاملاً آسوده هستم . . . پنج . . . دستم شروع می کند به سوزش . . . شش . . . احساس سوزشی خیلی مطبوع و . . . و آرامبخش . . . دارم . . . هفت . . . این  احساسا قوی تر و قوی تر  می شود . . . هشت . . . احساس خیلی مطبوعی است . . . نه . . . می توانم سوزشی خیلی مطبوع را حس کنم . . . ده . . . حالا در حالت خود هیپنوتیزمی هستم و به خود ، تلقینهای سودمند پس هیپنوتیزمی را می دهم .

اگر ضمیر نیمه خودآگاه  شما غلبه کرده باشد ، در دست راستتان  احساس سوزشی خواهید کرد . به خاطر داشته باشید که بعد از هر آزمایش بدنی ، باید ، دستوری داده شود تا آن حالت را به مرحله عادی برگرداند ، در غیر این صورت ،احساس ملایم سوزش می تواند بعد از اتمام هیپنوتیزم ادامه یابد . برای این منظور به خود بگویید :

احساس سوزش دست من از بین خواهد رفت ، به حالت طبیعی باز خواهد گشت . . . حالا به من ثابت شده است . . . که به حالت هیپنوتیزم رسیده ام . . . هر عضله . . . و عصب . . . در تمام بدنم . . . کاملاً سست شده است . . . به طور فوق العاده ای سالم هستم . . . حالا دستوراتی سودمند به ضمیر  نیمه  خودآگاهم خواهم داد . . .

در این مرحله ، ممکن است شما تلقینهای معینی را به خود بدهید . این تلقینها باید قبل از القا با دقت برنامه ریزی  شود ، تا بدانید که به ضمیر نیمه خودآگاه خود چه بگویید .

این آزمایشها چطور بودند ؟ از تلقین پذیری خودتان مبهوت شدید ، یا فقط عکس العمل نسبتاً خوبی به تلقینهای خودتان داشتید ؟ بدون در نظر گرفتن  این که موفقیت شما چقدر کم یا زیاد بوده است ، به خاطر داشته باشید که قادرید  بهتر این کار را انجام دهید . بله ، منظور ما درست همین است ، موفق خواهید شد . اگر این آزمایشها را با موفقیت تمرین کرده و انجام دهید ، حالت اول یا هیپنوتیزم ساده,سایت هیپنوتیسم دات آی آر, را تجربه کرده اید . حالا شما می توانید نتایج شگفت آوری با به کار بردن تلقین پس هیپنوتیزمی بدست بیاورید . شما شروع خواهید کرد به تجربه کردن قدرت فکر خودتان و بر سرنوشت خود حاکم خواهید شد . همان طور که خود هیپنوتیرمی را تمرین می کنید و آن را به عنوان نیرویی همیشگی به کار می برید ، خواهید دید که کنترل فکرتان می تواند بر عادات شما تاثیر بگذارید . شما به قدرت باطن خواهید  رسید .

شما فن خود آرامی  را آموختید  و خود را برای تلقین پذیری آزمودید . همان طور که قبلاً گفتیم ، همیشه توانایی انجام این کارها را داشته اید و حالا این قدرت را احتمالاً برای اولین بار به کار می گیرید .  تازه کلید قدرت را روشن کرده اید . شما آماده هستید به خود تلقینهایی برای تجزیه و تحلیل  بعضی از مشکلات شخصی ، ترک کردن یک عادت ، پرورش یک شخصیت  بهتر ، یا فرا گرفتن فلسفه زندگی مثبت تر ، بدهید .ادامه مراحل را در پست های بعدی دنبال کنید

ادامه دارد. . .

 

****************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/success786

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

*****************************

بخش خودهیپنوتیزمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم