اوقات شرعی به افق شهرها


موضوعات این اپلای
تبلیغات

‎‎

جدید ترین مطالب سایت
خانه » گفتار ائمه » خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش اول

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش اول

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش اول

(۱) چند چیز موجب صحت بدن است :
 اول – مسافرت کردن
 دوم – روزه گرفتن
 سوم – خوددارى از انداختن آب دهان در مسجد
 چهارم – کم خوردن
 پنجم – آب خوردن در روز در حال ایستاده
 ششم – طعام نخوردن مگر در وقتى که گرسنه باشد
 هفتم – خوددارى کردن از خوردن در حالى که هنوز سیر نشده است
 هشتم – جویدن طعام کاملا پیش از فرو بردن آن
 نهم – در وقت خوابیدن دفع بول و غایط نمودن .
 دهم – کم آب خوردن
 یازدهم – خوردن میوه در اوایل فصل آنها.
 دوازدهم – حفظ کردن خود از سرما در پاییز و حفظ نکردن خود از سردى هوا در بهار.
 سیزدهم – خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ صبح ناشتا.
 چهاردهم – خوردن آب باران .
 پانزدهم – شستن دست پیش از خوراک
 شانزدهم – بعد از خارج شدن از حمام ، به قدمها آب سرد ریختن
 هفدهم – خوردن سه کف از آب گرم حمام
 هجدهم – حج و عمره بجا آوردن
 نوزدهم – نماز شب خواندن
(۲) چند چیز موجب بیمارى مى شود
 اول – شام نخوردن
 دوم – پر خوردن
 سوم – خوردن میان نهار و شام
 چهارم – شب ایستاده آب خوردن
 پنجم – زیاد آب خوردن
 ششم – آب خوردن در اثناى غذا خوردن
 هفتم – در آفتاب نشستن
 هشتم – خوردن گوشت خام
 نهم – نشستن در جاى نمناک
 دهم – بالا رفتن از پله ها
 یازدهم – مجامعت با زن سالخورده
 دوازدهم – زیاد ماهى خوردن
 سیزدهم – چوبک خوردن
 چهاردهم – غم و غصه خوردن
(۳) چند چیز نور چشم را زیاد مى کند
 اول – قرآن خواندن از روى قرآن نه از حفظ
 دوم – کندر خوردن
 سوم – خوردن به
 چهارم – پوشیدن کفش زرد
 پنجم – سرمه کشیدن
 ششم – خضاب نمودن با حنا
 هفتم – تراشیدن موى سر از بیخ
 هشتم – مسواک نمودن
 نهم – پیاز خوردن
 دهم – شستن دست بعد از طعام
 یازدهم – مرزه با نمک خوردن
 دوازدهم – سیاه دانه با گردو خوردن
 سیزدهم – گوشت خوردن
 چهاردهم – نظر کردن به گیاهان سبز و سبزه
 پانزدهم – نظر کردن در آب روان و دریا
 شانزدهم – نظر کردن در صورت زیبا
 هفدهم – نماز شب خواندن گ
 هجدهم – گرفتن ناخنها در روز پنج شنبه
 نوزدهم – خواندن آیه الکرسى
(۴) چند چیز موجب کمى نور چشم مى شود
 اول – کندن موهاى زیر بغل
 دوم – خوردن ماهى
 سوم – زیادى موى سر
 چهارم – پوشیدن کفش سیاه
(۵) چند چیز موجب زیادى خون است
 اول – کباب خوردن
 دوم – باقلا خوردن
(۶) چند چیز موجب تصفیه خون است
 اول – کاهو خوردن
 دوم – چغندر خوردن
(۷) چند چیز موجب صافى رنگ و حسن صورت است
 اول – خوردن به
 دوم – خوردن کدو
 سوم – خوردن پیاز
 چهارم – خوردن روغن زیتون
 پنجم – خوردن بادنجان
 ششم – خوردن تره
 هفتم – خوردن سه کف از آب گرم حمام
 هشتم – خوردن مویز
 نهم – خوردن کاسنى
 دهم – خوردن سیاه دانه و گردو
 یازدهم – خوردن انار
 دوازدهم – گرفتن مو از دماغ
 سیزدهم – تراشیدن مرد، سرش را
 چهاردهم – کم خوردن و سیر نشدن از طعام
(۸) چند چیز موجب تقویت معده و هضم طعام است
 اول – خوردن گلابى
 دوم – خوردن به
 سوم – خوردن انار با پیه آن
 چهارم – خوردن سنجد
 پنجم – خوردن باقلا با پوست
 ششم – خوردن کاهو
 هفتم – مسواک نمودن
 هشتم – خوردن سیب
 نهم – خوردن نان برنج
 دهم – خوردن آب سرد
(۹) چند چیز مو را مى رویاند
 اول – خضاب با حنا
 دوم – خوردن انجیر
 سوم – مسواک نمودن
 چهارم – خوردن پیاز
(۱۰) چند چیز موجب محکمى لثه و آرامى درد دندان است
 اول – خلال کردن دندانها
 دوم – خوردن پیاز
 سوم – خوردن سرکه
 چهارم – مسواک نمودن
 پنجم – خضاب کردن
 ششم – بعد از طعام با سعد مضمضه کردن
 هفتم – حجامت کردن
 هشتم – شانه کردن ریش
 نهم – کندر جویدن
 دهم – الحمدللّه گفتن بعد از عطسه کردن
(۱۱) چند چیز موجب خرابى و فساد دندان است
 اول – خوردن شیرینى
 دوم – خوردن آب سرد بعد از خوردن چیز گرم
 سوم – خوردن ماهى و تخم مرغ با هم
(۱۲) چند چیز موجب دفع درد تهیگاه است
 اول – پوشیدن شلوار در حال نشسته
 دوم – خوردن ریزه هاى طعام که از سفره به کنار ریخته
 سوم – انجدان رومى خوردن
 چهارم – خوردن گلابى
(۱۳) چند چیز موجب رفع درد کمر است
 اول – خوردن نخود
 دوم – خوردن حلیم
(۱۴) چند چیز قوت شهوت را زیاد مى کند
 اول – خوردن هویج
 دوم – خوردن پیاز
 سوم – خوردن گوشت با تخم مرغ
 چهارم – خوردن انار شیرین
 پنجم – عطر استعمال کردن
 ششم – پوشیدن کفش زرد
 هفتم – خوردن خربزه
 هشتم – خوردن حلیم
 نهم – خوردن شیر دوشیده تازه
 دهم – خضاب کردن
(۱۵) چند چیز قوت شهوانى را کم مى کند
 اول – زیاد کردن موها
 دوم – پوشیدن کفش سیاه
 سوم – روزه گرفتن
 چهارم – خوردن سداب
(۱۶) چند چیز تب را دفع مى کند
 اول – خوردن عناب
 دوم – خوردن سیب
 سوم – خوردن پیاز
 چهارم – خوردن آب سرد
 پنجم – کباب خوردن
 ششم – خوردن گوشت کبک
 هفتم – قى کردن
 هشتم – عرق کردن
 نهم – خوردن آب جوشیده
 دهم – آب سرد پاشیدن در تابستان به تب دار
 یازدهم – شانه کردن موى سر
 دوازدهم – هزار مرتبه قل هو اللّه احد خواندن
(۱۷) چند چیز باعث گرفتن بواسیر است
 اول – در مستراح زیاد نشستن
 دوم – خوردن ماهى و تخم مرغ
 سوم – خاک خوردن
(۱۸) چند چیز موجب رفع بواسیر است
 اول – انجیر خوردن
 دوم – سنجد خوردن
 سوم – تره خوردن
 چهارم – زردک خوردن
 پنجم – برنج خوردن
 ششم – خوردن سیاه دانه با گردو
 هفتم – طهارت گرفتن با آب سرد.
(۱۹) چند چیز موجب برص است
 اول – خوردن در حالتى که سیر باشد
 دوم – خوردن و آشامیدن در حالى که جنب است
 سوم – غسل و وضو با آبى که با تابش آفتاب گرم شده باشد.
 چهارم – جماع کردن با زن در حال حیض
 پنجم – خوردن تره تیزک در شب
(۲۰) چند چیز موجب امان از برص است
 اول – بادنجان خوردن
 دوم – حنا کشیدن به بدن بعد از نوره
 سوم – کرفس خوردن
 چهارم – ابتدا کردن در اول خوراک با نمک و ختم کردن با نمک
 پنجم – دمل در آوردن
 ششم – شستن سر با خطمى در هر هفته
 هفتم – گرفتن ناخن در روز جمعه
 هشتم – بر طرف کردن غصه از قلب مومن
(۲۱) چند چیز موجب جذام است
 اول – خوردن دشول
 دوم – غسل کردن در آبى که در آن قبلا غسل شده .
 سوم – خلال کردن دندآنهابا چوب ریحان
 چهارم – خلال کردن دندانها با چوب انار
 پنجم – ساییدن پاها با سفال
 ششم – مجامعت کردن با زن حایض
 هفتم – خوردن خون
 هشتم – احتکار کردن طعام
(۲۲) چند چیز موجب امن از جذام است
 اول – خوردن چغندر
 دوم – خوردن سنجد
 سوم – خوردن شلغم
 چهارم – خوردن تره
 پنجم – ابتدا کردن طعام و ختم کردن آن با نمک
 ششم – گرفتن ناخنها در روز جمعه
 هفتم – خوردن کرفس
 هشتم – روئیدن مو در بینى
 نهم – گشادى یقه پیراهن
 دهم – زکام شدن
 یازدهم – اسپند میل کردن
 دوازدهم – خضاب کردن بدن با حنا
(۲۳) چند چیز باعث جنون مى شود
 اول – غایط کردن در میان قبرها
 دوم – راه رفتن در حالى که در یک پا کفش دارد و پاى دیگر برهنه است
 سوم – تنها خوابیدن در خانه
 چهارم – بول کردن در آب ایستاده
 پنجم – خوابیدن پیش از شستن چربى دست .
(۲۴) چند چیز موجب امان از جنون است
 اول – گرفتن ناخنها در روز جمعه
 دوم – صدقه دادن
 سوم – نمک خوردن
 چهارم – خوردن کرفس
 پنجم – شستن سر با خطمى
 ششم – خوردن ریزه هاى طعام یا نان از سفره
 هفتم – خواندن سوره یس
(۲۵) چند چیز باعث فلج است
 اول – خوردن خربزه در حالى که ناشتا باشد
 دوم – خوردن خرماى برنى ناشتا
 سوم – خوردن ماهى
 چهارم – شستشو کردن بدن با آب سرد بعد از خوردن ماهى


دیدگاه های این نوشته

  1. barane گفت:

    باسلام وسپاس از سایت بسیارعالی تون
    ببخشیدبزرگواردعایاعملی هست برای نگاه نکردن به نامحرم ؟
    دعایی که بشه کسی رااز نگاه کردن به نامحرم منع کرد؟
    بزرگواری میفرمایید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

لطفا جهت امنیت , جواب سوال زیر را در کادر وارد کنید *

لینکهای مهم سایت

خدمات سایت این اپلای

inapply team | All Rights Reserved - © 2012

باز نشر مطالب اين اپلاي تنها با ذکر نام و آدرس سايت مجاز مي باشد .