آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نظرات بسته شده است.

متن دوم