آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کاشف مانیه تیزم به سوئیس رفت

مسمر,کاشف مانیه تیزم به سوئیس رفت

مسمر,کاشف مانیه تیزم به سوئیس رفت بنابراین مسمر تصمیم گرفت که به کشور سوئیس که در گذشته و امروز پناهگاه طبقهمنورالفکر اروپا بوده و می‌باشد برود و بقیه عمر را در آن دنیای پرآشوب، در سوئیس  بگذراند. مسمر در یکی از قصبات ایالت «فروآنفلد»…
متن دوم