آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نور چشم

اعمالی که باعث زیاد شدن نور چشم میشود

اعمالی که باعث زیاد شدن نور چشم میشود اول - قرآن خواندن از روی قرآن نه از حفظ دوم - کندر خوردن سوم - خوردن به چهارم - پوشیدن کفش زرد پنجم - سرمه کشیدن ششم - خضاب نمودن با حنا هفتم - تراشیدن موی سر از بیخ هشتم - مسواک نمودن نهم -…
متن دوم