آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ازدواج

نسخه ای فوری و مجرب برای ازدواج دختران

نسخه ای فوری و مجرب برای ازدواج دختران اگر بخت دختر بسته باشد و خواهی بگشایی بعدد سال که در عمر او گذشته است به هر سالی 12 عدد خرما بیاورند و بر آن خرماها سوره انا فتحنا و سوره یس و سوره اذا جاء نصر الله بخواند و خیرات…
متن دوم