آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فروش متاع

دعای فروش متاع,آیه جهت فروش متاع

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب رزق و روزی متاع طلسم و آیه زیر را نوشته و در متاع قرار دهید.متاع شما به لطف الهی به فروش میرسد توجه:این طلسم و آیه را در ساعات معین و آداب آن انجام دادم.کسانی که اذن دعا نویسی ندارند میتوانند خود همین…
متن دوم