آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عریضه نویسی

بدست آوردن طبیعت شخص

برگرفته از نرم افزار متاسافت بدست آوردن طبیعت شخص برای بدست آوردن طبع یه نفر شما باید اسم مطلوب رو چهار تا چهار تا طرح کرده و باقیمانده را ببینید اگر 1 بود آتش است اگر 2 بود بادی است اگر 3 بود آبی است اگر 4 بود خاکی است و برای اینکه…
متن دوم