آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شیشه تعبیر

شیشه

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب شیشه، زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش خدمتکار خانه است، ولی ثبات و پایداری ندارد .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب…
متن دوم