آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شورچشمی

خود را از چشم مردمان درامان بدارید

خود را از چشم مردمان درامان بداريد مادراين سایت به كرات درباره چشم بد و ادعيه و اذكار مربوط به رهايي از اين پديده ي شوم بحث كرديم، نكته اي كه بايد نسبت به آن هشدار داد اين است كه برخلاف تصور بسياري از عزيزان درباره خرافي بودن عقيده به…
متن دوم