آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شاهین

شاهین

شاهین ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شاهین این است که از «پادشاهی» ظالم، بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش مردی است که چیزهای زیادی می‌داند .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاهین مطیع و رام تو می‌باشد،…
متن دوم