آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرمایه گذاری غدیر

سرمایه گذاری روی خودمان

سرمایه گذاری روی خودمان آن چنان که همه چیز آتیه ای داردماخودمان هم باید آتیه ای داشته باشیم مااین زندگی خودمان را باید به کمال بهره برداری برسانیم. مردم معمولا روی زمین و طلا و بورس سرمایه گذاری میکنند ولی روی خودشان سرمایه گذاری نمی…
متن دوم