آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزه گرفتن تعبیر

روزه گرفتن

روزه گرفتن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در ماه رمضان روزه گرفته‌ای، تعبیرش گرانی و کمبود مواد غذائی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر روزه گرفتن برقراری دین خداوند و رهائی از غم و اندوه و ایمنی و مصونیت از…
متن دوم