آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رنگ قرمز تعبیر

رنگ قرمز

رنگ قرمز ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رنگ قرمز، برای زن‌ها خوب است، ولی برای مردها رنج و ناخوشی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر رنگ قرمز پرخاشگری و دشمنی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و…
متن دوم