آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم سوره یونس

آثار برکات ختم سوره ی یونس

آثار برکات ختم سوره ی یونس   حسنه به تعداد تصدیق کنندگان حضرت یونس (ع) حضرت پیغمبر (ع) فرمودند هر کس سوره ی ( یونس ) را بخواند به عدد هر کس که تصدیق یونس کرده و تکذیب او نموده و به عدد هر کس با فرعون غرق شده در صف مقربان الهی…
متن دوم