آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تلقین در هیپنوتیزم

عقیده طرفداران تلقین در هیپنوتیزم

عقیده طرفداران تلقین در هیپنوتیزم   این بچه مکتبی ها، با تلقین ملای ده را مریض کردند. این مرد تشنه، نفت را به جای آب خورد و تشنگی‌اش رفع گردید. ناپلئون با زیرکی  از تلقین استفاده می‌کرد. این محکوم به اعدام را با تلقین اعدام…
متن دوم