آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تبر تعبیر

تبر

تبر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تبر، خدمتکاری است که اگر از او کاری بخواهند تا انجام بدهد، آن کار را به هم می‌ریزد و در آن اشکال به وجود می‌آورد تا دیگر از او نخواهند کاری انجام دهد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مرد ترسو می‌باشد، و…
متن دوم