آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آدامس و سقز تعبیر

آدامس و سقز و… (چیزهایی برای جویدن )

آدامس و سقز و... (چیزهایی برای جویدن ) تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی آدامس یا سقز و... میجوی، تعبیرش این است که مال و نعمت را با درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.اگر ببینی آدامس یا سقز و... را روی آتش گذاشته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال…
متن دوم