آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

یوسف پیامبر

متن دوم