آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کمی از طـلـسـم بدانیم

متن دوم