آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کره ماه

متن دوم