آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چهار عامل اصلی مانیه‌تیزم

متن دوم