آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چله سوره یس

متن دوم