آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چله ختم یس

متن دوم