آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پنج اذکار الهی کاملا مجرب

متن دوم