آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاس دادن در مانیه تیزم

متن دوم