آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

همزاد چیست

متن دوم