آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

همراه داشتن تربت

متن دوم