آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نماز حاجت شب عاشورا

متن دوم