آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه محبت شدید برای طالع باد

متن دوم