آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه مجرب برای جدایی و سرد کردن بین دو نفر

متن دوم