آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای مجرب برای رسیدن روزی از جایی که گمان نمی رود

متن دوم