آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای مجرب از سوره توحید برای در امان بودن از جمیع بلاها

متن دوم