آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای قوی و مجرب برای مسخر کردن شخصی

متن دوم