آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای قوی برای بی قرار کردن محبوب از عشق

متن دوم