آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای قوی برای باطل کردن سحر تفریق

متن دوم