آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای جهت تسخیر قلوب افراد

متن دوم