آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای بسیار مجرب برای برآورده شدن جمیع حاجات

متن دوم