آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای برای پنج خواص مجرب با هفت لغت یونانی

متن دوم