آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای برای رفع لکنت زبان

متن دوم