آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ازدواج حمید اذر

متن دوم