آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ناراحتی فکر ناشی از نداشتن تمرکز فکر است

متن دوم