آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ناخن گرگ

متن دوم