آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مواردی که باعث جذام و امن از جذام میشود

متن دوم