آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معنی تثلیث چیست

متن دوم