آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معجزه یا غلبه روان بر ماده

متن دوم