آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معجزه چیست؟

متن دوم