آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معالجه عصبانیت به وسیله تلقین حرفی و عملی

معالجه عصبانیت به وسیله تلقین حرفی و عملی

معالجه عصبانیت به وسیله تلقین حرفی و عملی شخصی پیش دوستش از حالت عصبانی خود شکایت می‌کرد، می‌گفت هر وقت در خانه، با افراد خانواده گفتگویی می کنم سخت عصبانی شده و داد و فریاد  به راه…
ادامه مطلب ...
متن دوم