آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مسخر کردن اشخاص

متن دوم